Contactgegevens

Mijnbouwstraat 120
2628 RX  Delft

 

Kaart & Route


Telefoon: 015-2781927

E-mail: sciencecentre@remove-this.tudelft.nl

 

Voorwaarden

Algemene reserveringsvoorwaarden Science Centre Delft, TU Delft

Artikel 1 Toepasselijkheid

Alle offertes inzake het ter beschikking stellen van conferentie- en/of restauratieruimten van het Science Centre Delft door de TU Delft en de daarmee verband houdende diensten en leveranties vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie daarvan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

Artikel 2 Gebondenheid aan de overeenkomst

2.1                 De overeenkomst komt eerst tot stand, indien de huurder een opdracht bij het Science Centre Delft heeft geplaatst, deze opdracht door het Science Centre Delft aan de huurder is bevestigd, waarbij onder afstand van eventuele algemene voorwaarden van de huurder deze algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard, en de huurder deze bevestiging schriftelijk voor akkoord heeft geretourneerd.

2.2                 Het Science Centre Delft kan aan de huurder het gebruik van een bepaald formulier voor de opdrachtbevestiging en een termijn voorschrijven waarbinnen deze bij haar moet zijn terugontvangen.

2.3                 Wijzigingen in de tot stand gekomen overeenkomst en afwijkingen van deze voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen het Science Centre Delft en de huurder zijn overeengekomen.

Artikel 3 Verplichtingen van de huurder

3.1                 Onder- of doorverhuur van de gehuurde ruimten is niet toegestaan.

3.2                 De huurder dient binnen drie werkdagen voor de dag van de bijeenkomst het definitieve aantal deelnemers aan het Science Centre Delft op te geven. Dit aantal is als minimum bindend voor de factuur.

3.3                 De huurder zal het gehuurde met de daarbij behorende inventaris op behoorlijke wijze overeenkomstig de bestemming gebruiken of doen gebruiken.

Artikel 4 Betaling

4.1                 Voor zover BTW-heffing wettelijk is vereist, staat deze apart gespecificeerd. Bij wijziging van het BTW -percentage wordt dit gewijzigde percentage aan de huurder doorberekend.

4.2                 De eindafrekening dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien de huurder deze betalingstermijn overschrijdt, is het Science Centre Delft gerechtigd om de huurder wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten tot een maximum van 15% van de hoofdsom in rekening te brengen. Huurder is na ommekomst van de in de eerste volzin genoemde termijn zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim.

4.3                 In geval van betwisting van posten op de rekening zal de huurder het Science Centre Delft onverwijld, doch uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum, van de betwisting en de grond daarvan in kennis stellen. In ieder geval zal betwisting geen grond zijn voor gehele of gedeeltelijke opschorting van betaling van het openstaande factuurbedrag.

Artikel 5 Annulering

5.1                 Huurder kan uitsluitend schriftelijk de overeenkomst opzeggen.

5.2                 Bij opzegging van de overeenkomst door de huurder kan het Science Centre Delft aan de huurder de navolgende kosten in rekening brengen.

                        Opzeggingstermijn    Kosten

                        5 dagen                    50% van de gederfde huursom;

                        2 dagen en minder     100% van de gederfde huursom;

                        De opzeggingstermijn betreft de periode vanaf de opzegging tot de aanvang van de bijeenkomst. De huurder is bij een opzeggingstermijn van 5 dagen of minder tevens alle door het Science Centre Delft gemaakte kosten verschuldigd. Kosten voortkomend uit extern uitbestede diensten zullen worden doorberekend conform de algemene voorwaarden van de externe partij.

5.3                 In het geval de huurder niet komt opdagen, geldt dezelfde regeling als genoemd in art. 5.2 met betrekking tot een opzeggingstermijn van 2 dagen en minder.

5.4                 Indien het Science Centre Delft gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de bijeenkomst de normale organisatie binnen het bedrijf, de veiligheid of de reputatie van het Science Centre Delft in gevaar brengt of kan brengen, alsmede in het geval van overmacht, kan het Science Centre Delft de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een buitengerechtelijke verklaring aan de huurder ontbinden.

5.4                 In het in art. 5.4 genoemde geval is het Science Centre Delft gerechtigd de in art. 5.2 genoemde kosten aan de huurder in rekening te brengen.

5.5                 Het Science Centre Delft is bevoegd om de overeenkomst met de huurder door een buitengerechtelijke verklaring aan de huurder te ontbinden op grond van omstandigheden welke van dien aard zijn dat de huurder naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten.

5.6                 Indien het Science Centre Delft een reservering ten gevolge van overmacht of gewijzigde omstandigheden als bedoeld in artikel 5.5 moet opzeggen of ontbinden, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden voor eventueel door huurder geleden (gevolg-)schade.

Artikel 6 Toegang tot het gehuurde

                        De huurder dient het Science Centre Delft 5 werkdagen voor de bijeenkomst te informeren over de door hem te contracteren diensten van derden. Het Science Centre Delft heeft het recht bepaalde diensten van derden uit het gebouw te weren. Voor daaruit voor de huurder voortvloeiende schade is het Science Centre Delft niet aansprakelijk.

Artikel 7 Het evenement

7.1                 Indien een bijeenkomst de overeengekomen tijdsduur overschrijdt, is het Science Centre Delft gerechtigd extra personeelskosten en/of zaalhuur en /of kosten voor ondersteunende middelen bij de huurder in rekening te brengen.

7.2                 Het Science Centre Delft draagt, in samenwerking met de huiscateraar, zorg voor alle restauratieve diensten. Het is de huurder enkel onder schriftelijke toestemming daartoe van het Science Centre Delft toegestaan spijzen en/of dranken voor bijeenkomsten mede te brengen of te doen brengen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1                 De huurder is aansprakelijk voor schade aan het Science Centre Delft, goederen en personen van de TU Delft en derden, veroorzaakt door het handelen en/of nalaten van hemzelf, zijn medewerkers, hulpkrachten en/of de deelnemers van de bijeenkomst.

8.2                 Het aanbrengen/uitstallen van materiaal en/of voorwerpen door de huurder en/of de deelnemers aan de bijeenkomst in de gehuurde ruimte is toegestaan na toestemming daartoe van het Science Centre Delft. Direct na afloop van het evenement dienen deze goederen te worden verwijderd. Huurder verplicht  zich om na afloop van het evenement de gehuurde ruimte ontruimd op te leveren, bij gebreke waarvan het Science Centre Delft gerechtigd is de goederen op kosten van de huurder uit het gebouw te doen verwijderen.

8.3                 Het Science Centre Delft is nimmer aansprakelijk voor welke (gevolg-)schade dan ook, door de huurder, deelnemers aan de bijeenkomst en/of derden geleden, tenzij door de huurder wordt aangetoond dat de schade het directe gevolg is van opzet of grove roekeloosheid  van het Science Centre Delft. In geen geval is echter het Science Centre Delft gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan € 2.500,-.

8.4                 Het Science Centre Delft is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van goederen van de huurder of de deelnemers aan de bijeenkomst en/of derden.

Artikel 9 Publiciteit

                        Advertenties en publicaties, in welke vorm dan ook, die refereren aan een bijeenkomst, zijn toegestaan na schriftelijke toestemming daartoe van het Science Centre Delft. Indien naar het oordeel van het Science Centre Delft door een publicatie en/of een advertentie, die heeft plaatsgevonden zonder toestemming van het Science Centre Delft, haar belangen wordt geschaad, heeft het Science Centre Delft het recht de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. In dat geval zal het Science Centre Delft de in art. 5.2 genoemde kosten in rekening brengen.

Artikel 10 Ontbinding

                        Indien de huurder zijn verplichting tot betaling niet nakomt, of anderszins in strijd met de contractuele bepalingen of deze algemene reserveringsvoorwaarden handelt, kan het Science Centre Delft zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

                        Op alle offertes en overeenkomsten tussen het Science Centre Delft en de huurder is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan uit de opdracht van het Science Centre Delft zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

© 2017 TU Delft

Metamenu